English (United Kingdom)Mongolian
A+ R A-

ТӨРИЙН АЛБАН ХААГЧИЙН АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН СҮЛЖЭЭ,ДООД ЖИШГИЙГ ШИНЭЧЛЭН ТОГТООХ ТУХАЙ

И-мэйл Хэвлэх PDF
МОНГОЛ УЛСЫН ЗАСГИЙН ГАЗРЫН ТОГТООЛ

2012 оны З дугаар сарын 16-ны өдөр Дугаар 78 Улаанбаатар хот

Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí ñ¿ëæýý, äîîä æèøãèéã øèíý÷ëýí

òîãòîîõ òóõàé

Òºðèéí àëáàíû òóõàé õóóëèéí 28.4.3, 28.6-ä çààñíûã ¿íäýñëýí Ìîíãîë Óëñûí Çàñãèéí ãàçðààñ ÒÎÃÒÎÎÕ íü:

1. Òºðèéí çàõèðãààíû àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí ñ¿ëæýýã 1 ä¿ãýýð, Óëñûí Èõ Õóðàë, Åðºíõèéëºã÷, Çàñãèéí ãàçàð, Óëñûí äýýä ø¿¿õ, Óëñûí åðºíõèé ïðîêóðîðûí ãàçàð, ¯íäñýí õóóëèéí öýö, Õ¿íèé ýðõèéí ¯íäýñíèé Êîìèññ, Òºðèéí àëáàíû çºâëºë, ¯íäýñíèé àþóëã¿é áàéäëûí Ǻâëºë, Ñîíãóóëèéí åðºíõèé õîðîî áîëîí òýäãýýðòýé àäèëòãàõ òºðèéí áàéãóóëëàãûí àæëûí àëáàíû àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí ñ¿ëæýýã 2 äóãààð, Òºðèéí òóñãàé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí ñ¿ëæýýã Ç äóãààð, Øèíæëýõ óõààíû ñàëáàðûí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 4 ä¿ãýýð, Ìýðãýæëèéí áîëîâñðîë îëãîõ ñóðãóóëèéí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 5 äóãààð, Ñóðãóóëèéí ºìíºõ áîëîí áàãà, äóíä áîëîâñðîë ýçýìø¿¿ëýõ ñóðãàëòûí áàéãóóëëàãûí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 6 äóãààð, Ýð¿¿ë ìýíäèéí ñàëáàðûí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 7 äóãààð, Ñî¸ë, óðëàãèéí ñàëáàðûí òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 8 äóãààð, Òºðèéí ¿éë÷èëãýýíèé áóñàä áàéãóóëëàãà áîëîí òºðèéí áàéãóóëëàãûí õýâèéí ¿éë àæèëëàãààã õàíãàõàä òóñëàõ àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí äîîä æèøãèéã 9 ä¿ãýýð õàâñðàëò ¸ñîîð òóñ òóñ øèíý÷ëýí áàòàëæ, õàâñðàëòàä äóðäñàí õóãàöààíààñ ýõëýí äàãàæ ìºðäñ¿ãýé.

2. Ýíý òîãòîîë ãàðñàíòàé õîëáîãäóóëàí “Òºðèéí àëáàí õààã÷èéí àëáàí òóøààëûí öàëèíãèéí ñ¿ëæýý, äîîä æèøãèéã øèíý÷ëýí òîãòîîõ òóõàé” Çàñãèéí ãàçðûí 2010 îíû 9 ä¿ãýýð ñàðûí 15-íû ºäðèéí 239 ä¿ãýýð òîãòîîëûã 2012 îíû 2 äóãààð ñàðûí 1-íèé ºäðººñ ýõëýí õ¿÷èíã¿é áîëñîíä òîîöñóãàé.

Ìîíãîë Óëñûí Åðºíõèé ñàéä Ñ.ÁÀÒÁÎËÄ

Íèéãìèéí õàìãààëàë,

õºäºëìºðèéí ñàéä Ò.ÃÀÍÄÈЗасгийн газрын 2012 оны 78 дугаар

тогтоолын 4 ä¿ãýýð хавсралт

ШИНЖЛЭХ УХААНЫ САЛБАРЫН ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ АЛБАН ТУШААЛЫН ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ

(ñàðä òºãðºãººð)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Àëáàí òóøààëûí зэрэглэл

ТҮШУ-1

ТҮШУ-2

ТҮШУ-3

ТҮШУ-4

ТҮШУ-5

ТҮШУ-6

ТҮШУ-7

2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

351298

440352

476387

508296

542560

579565

619530

2

354036

443988

480387

512579

547185

584559

624924

3

360992

453227

490550

523394

558866

597175

638548

4

378638

476666

504750

5

398324

502814

518949

2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

432097

541633

585956

625204

667349

712865

762022

2

435464

546106

590876

630473

673038

719008

768656

3

444020

557470

603377

643775

687405

734525

785415

4

465725

586299

620842

5

489939

618461

638307


Засгийн газрын 2012 оны 78 дугаар

тогтоолын 9 ä¿ãýýð хавсралт

ТӨРИЙН ҮЙЛЧИЛГЭЭНИЙ БУСАД БАЙГУУЛЛАГА БОЛОН ТӨРИЙН БАЙГУУЛЛАГЫН

ХЭВИЙН ҮЙЛ АЖИЛЛАГААГ ХАНГАХАД ТУСЛАХ АЛБАН ТУШААЛЫН

ЦАЛИНГИЙН ДООД ЖИШИГ

(ñàðä òºãðºãººð)

Цалингийн сүлжээний шатлал

Албан тушаалын зэрэглэл

ТҮ-1

ТҮ-2

ТҮ-3

ТҮ-4

ТҮ-5

ТҮ-6

ТҮ-7

ТҮ-8

ТҮ-9

ТҮ-10

ТҮ-11

ТҮ-12


2012 оны 2 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

262295

274526

284252

294465

315911

351298

378428

393349

440352

476387

508296

542560

2

264116

276489

286314

296629

318292

354036

381440

396512

443988

480387

512579

547185

3

268675

281477

291550

302128

324341

360992

389091

404546

453227

490550

523394

558866

4

280522

294129

304836

316078

339685

378638

408502

424927

476666

5047505

293740

308245

319657

331640

356804

398324

430157

447664

502814

518949
2012 оны 5 дугаар сарын 1-ний өдрөөс

1

322623

337667

349630

362192

388571

432097

465466

483820

541633

585956

625204

667349

2

324862

340082

352166

364854

391499

435464

469171

487709

546106

590876

630473

673038

3

330470

346216

358607

371617

398939

444020

478582

497591

557470

603377

643775

687405

4

345042

361779

374948

388775

417813

465725

502457

522660

586299

6208425

361301

379141

393178

407917

438869

489939

529093

550627

618461

638307